English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 18034/20233 (89%)
Visitors : 23658446      Online Users : 272
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version

  Collection

  科技部計畫 [10/10]
  校內計畫 [6/9]
  期刊論文 [32/32]
  會議論文 [1/6]
  專書 [1/1]
  學生專題 [2/3]
  學生報告 [1/1]

  Siblings


  社會工作系 [95/129]
  資訊管理系 [773/826]
  多媒體與遊戲發展系 [84/106]
  醫務管理系(所) [1017/1187]
  嬰幼兒保育系 [179/216]
  高齡福祉養生管理系 [161/185]
  生活保健科技系 [182/237]
  餐旅管理系 [130/154]
  儒學研究所 [48/48]
  文化事業發展系 [113/171]

  Community Statistics


  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 53(85.48%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 53(100.00%)
  下載大於100次: 53(100.00%)
  檔案下載總次數: 88142(0.41%)

  最後更新時間: 2024-04-22 00:54

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 87. (共4頁)
  1 2 3 4 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chao, Chien-Ming [1/1]
  Chen, Chin-Ming [1/1]
  Cheng, Ai-Chin [1/1]
  Cheng, Kuo-Chen [1/1]
  Cheng Wen Lin [3/3]
  Chia-Ling Hung [1/1]
  Chiang, Shyh-Ren [1/1]
  Chih-Chin Lin [2/2]
  Ching-Ya Tseng [1/1]
  Chris Jones [1/1]
  Chuang, Tsung-Yen [1/1]
  Damien Trezise(戴銘恩) [1/1]
  David D.Howard [1/1]
  Hai-Lin Lu(陸海林) [1/1]
  Ho, Chung-Han [1/1]
  Hsing-Cheng Tung [1/1]
  Hsing, Shu-Chen [1/1]
  Hsu, Kung-Chuan [2/2]
  Hsu, Mei-Hua [1/1]
  Hsu, Po-Cheng [1/1]
  Huang, Chyn-Liang [1/1]
  Huang, Yong-Ming [1/1]
  Huang, Yun-Hsuan [1/1]
  Joanna Y. Wang [0/1]
  Kao, Hao-Yun [1/1]
  顯示項目1-25 / 87. (共4頁)
  1 2 3 4 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋