English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 18034/20233 (89%)
Visitors : 23658700      Online Users : 236
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version

  Collection

  科技部計畫 [36/47]
  校內計畫 [48/54]
  其他研究計畫 [4/6]
  期刊論文 [81/92]
  會議論文 [1/8]
  專利 [9/9]

  Siblings


  社會工作系 [95/129]
  應用外語系 [53/62]
  資訊管理系 [773/826]
  多媒體與遊戲發展系 [84/106]
  醫務管理系(所) [1017/1187]
  高齡福祉養生管理系 [161/185]
  生活保健科技系 [182/237]
  餐旅管理系 [130/154]
  儒學研究所 [48/48]
  文化事業發展系 [113/171]

  Community Statistics


  近3年內發表的文件: 1(0.46%)
  含全文筆數: 179(82.87%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 179(100.00%)
  下載大於100次: 177(98.88%)
  檔案下載總次數: 286111(1.34%)

  最後更新時間: 2024-04-22 01:27

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 211. (共9頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chang, Yen-Jung [1/1]
  Chen, Chang-Ting [1/1]
  Chen, Cheng-Ren [2/2]
  Chen, Hsuan-Ju [1/1]
  Chen, Jin-Hua [1/1]
  Chen, Jiunn-Horng [1/1]
  Chen, Solomon Chih-Cheng [2/2]
  Chen, Wei-Ji [1/1]
  Chen-Yi Liang(梁振翊) [1/1]
  Cheng, Juei-Tang [2/2]
  Cheng, Kai Chun [2/2]
  Cheng-Li Lin [1/1]
  Chia-Heng Chen [0/1]
  Chien, Tsair-Wei [2/2]
  Chiou, Meng-Jao [1/1]
  Chiu, Hsiu Yueh [1/1]
  Chou, Christine Yi-Ting [3/3]
  Chou, Willy [2/2]
  Chu, Y-H. [1/1]
  Chung, W-S. [1/1]
  Chung, Wei-Sheng [1/1]
  Ding, Hueisch-Jy [1/1]
  Ho, Feng-Ming [1/1]
  Ho-Yuan Chang [1/1]
  Hong, Jia-Bin [1/1]
  顯示項目1-25 / 211. (共9頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋