English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 18034/20233 (89%)
Visitors : 23658933      Online Users : 223
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version

  Collection

  科技部計畫 [5/5]
  校內計畫 [9/26]
  其他研究計畫 [4/4]
  期刊論文 [61/63]
  會議論文 [2/5]
  專利 [2/2]
  學生專題 [1/1]

  Siblings


  社會工作系 [95/129]
  應用外語系 [53/62]
  資訊管理系 [773/826]
  醫務管理系(所) [1017/1187]
  嬰幼兒保育系 [179/216]
  高齡福祉養生管理系 [161/185]
  生活保健科技系 [182/237]
  餐旅管理系 [130/154]
  儒學研究所 [48/48]
  文化事業發展系 [113/171]

  Community Statistics


  近3年內發表的文件: 6(5.66%)
  含全文筆數: 84(79.25%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 84(100.00%)
  下載大於100次: 82(97.62%)
  檔案下載總次數: 136505(0.64%)

  最後更新時間: 2024-04-22 01:59

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 139. (共6頁)
  1 2 3 4 5 6 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chang, Hao-Chin [1/1]
  Chang, C. P. [1/1]
  Chang, Chun-Ming [2/2]
  Chang, Hao-Chin [1/1]
  Chang, Rong-Chi [1/1]
  Chang, Y. K. [1/1]
  Chao, Chih-Hung [1/1]
  Chen, Jenq-Der [2/2]
  Chen, Min-Chi [1/1]
  Chen, Clement Kuen-Huang [1/1]
  Chen, H. H. [1/1]
  Chen, Jenq-Der [11/11]
  Chen, Jui-Le [1/1]
  Chen, Yong-Sheng [1/1]
  Chen, Yu-Wen [1/1]
  Cheng, B. C. [1/1]
  Chiang, Ming-Chao [6/6]
  Chih-Ping Chu [1/1]
  Chiu, Yi-Shiuan [1/1]
  Cho, Keng-Mao [1/1]
  Chou, I-Chieh [1/1]
  Chou, Jyh-Horng [1/1]
  Chu, Chih-Ping [0/1]
  Chuan-Gang Liu(劉川綱) [1/1]
  Chuang, T. J. [1/1]
  顯示項目1-25 / 139. (共6頁)
  1 2 3 4 5 6 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋