English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 16354/18762 (87%)
造訪人次 : 5197075      線上人數 : 48
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  博碩士論文 [288/288]
  國科會計畫 [49/76]
  校內計畫 [98/111]
  期刊論文 [290/333]
  會議論文 [39/119]
  專利 [4/4]
  學生專題 [8/12]
  考古題 [12/12]

  鄰近社群


  休閒保健管理系(所) [438/748]
  觀光事業管理系(含溫泉所) [404/451]
  運動管理系 [106/132]
  老人服務事業管理系 [98/120]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 59(6.19%)
  含全文筆數: 786(82.48%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 783(99.62%)
  下載大於100次: 657(83.59%)
  檔案下載總次數: 466426(6.07%)

  最後更新時間: 2019-01-17 21:19

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目226-250 / 1168. (共47頁)
  << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Jersan Hu [0/1]
  Jhao, Wei-Siang [1/1]
  Ji, Dar-Der [1/1]
  Jiang, Ming-Yan [5/5]
  Jie, Yu-Chi [1/1]
  Jih-Ming Chyan [2/2]
  Jin-An Huang [2/2]
  Jin-Lian Chen [0/1]
  Jin-Liang Chen [5/5]
  Jong, Gwo-Ping [1/1]
  Jong, Gwo-Ping [3/3]
  Jong-mei Chou [1/1]
  Ju, Da-Tong [2/2]
  Ju-Lan Tsai [1/1]
  Ju-Ling Hsiao [1/3]
  Juei S. Wang [0/1]
  Jui-Ming Huang [1/1]
  Jun-Yen Lee [3/3]
  Jung-Chen Tsao [1/1]
  Jung-Hui Yu [0/1]
  Kai-Ping Huang [0/1]
  Kan, Wei-Chih [1/1]
  Kao, Chia-Hung [1/1]
  Kenneth L. Simpson [0/1]
  Ko, Shian-Chin [1/1]
  顯示項目226-250 / 1168. (共47頁)
  << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋