English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 16354/18762 (87%)
造訪人次 : 5256247      線上人數 : 34
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  博碩士論文 [319/319]
  國科會計畫 [79/122]
  校內計畫 [103/116]
  委託研究計畫 [5/14]
  期刊論文 [196/214]
  會議論文 [47/79]
  專利 [48/48]
  專書 [6/6]
  學生專題 [2/3]
  考古題 [13/13]

  鄰近社群


  藥學系(所) [758/962]
  生物科技系(所) [715/792]
  醫藥化學系 [254/408]
  中草藥應用科技發展中心 [3/3]
  健康維護產學中心 [2/2]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 36(3.87%)
  含全文筆數: 815(87.54%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 814(99.88%)
  下載大於100次: 720(88.34%)
  檔案下載總次數: 585846(7.57%)

  最後更新時間: 2019-02-17 00:50

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目651-675 / 1235. (共50頁)
  << < 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Wu, King Chuen [1/1]
  Wu, Ming-Jiuan [2/2]
  Wu, Ming-Ping [2/2]
  Wu, Pei-Shan [1/1]
  Wu, Pei-Yi [1/1]
  Wu, She-Ching [1/1]
  Wu, Sheng-Nan [1/1]
  Wu, Shu-Jing [1/2]
  Wu, Shwu-Jen [1/1]
  Wu Tein Huang [1/1]
  Wu, Tian-Shung [1/1]
  Wu-Tien Huang [0/1]
  Wu, Tsung-Yuan [1/1]
  Wu, Tzi-Yi [1/1]
  Wu, Wun-Syuan [1/1]
  Wu, Yang-Chang [1/1]
  Wu, Yi-Hui [1/1]
  Wu, Yuan-Hua [1/1]
  Xin-Yi Liu [1/1]
  Ya-chin Pan [1/1]
  Ya-Ping Tseng [1/2]
  Ya-shu Chang [1/1]
  Yan Zu [1/1]
  Yang, Jeng-Jer [1/1]
  Yang, C. -H. [1/1]
  顯示項目651-675 / 1235. (共50頁)
  << < 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋