Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16984/19280 (88%)
造访人次 : 8540672      在线人数 : 249
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  博碩士論文 [338/338]
  國科會計畫 [79/122]
  校內計畫 [104/117]
  委託研究計畫 [5/14]
  期刊論文 [212/230]
  會議論文 [85/117]
  專利 [48/48]
  專書 [6/6]
  學生專題 [2/3]
  考古題 [13/13]

  邻近社群


  藥學系(所) [868/1073]
  生物科技系(所) [794/871]
  醫藥化學系 [270/426]
  中草藥應用科技發展中心 [3/3]
  中草藥健康維護產學中心 [2/2]
  新藥創建研究中心 [4/4]

  社群统计


  近3年内发表的文件: 35(3.48%)
  含全文笔数: 891(88.48%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 890(99.89%)
  下载大于100次: 763(85.63%)
  全文下载总次数: 664690(7.66%)

  最后更新时间: 2020-01-23 02:46

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目476-500 / 1330. (共54页)
  << < 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Mei-Fen Shih [2/2]
  Mei-Feng Lee [1/1]
  Mei-hui Chen [0/1]
  Mei-Ying Wang [2/4]
  Meng-Chin Tsui [1/2]
  Min-Chi Fang [1/1]
  Min-Da Shau [2/3]
  Min-Yu Chou [1/1]
  Ming-Ching Chuang [1/1]
  Ming-Hsing Huang [4/4]
  Ming-Jyh Sheu [2/2]
  Ming Zhou Chen [1/1]
  Mon Chun Lin [1/1]
  Mon-Han Wu [1/1]
  Morris-Natschke, Susan L. [1/1]
  Ng, Lean-Teik [1/1]
  Nieh, Mu-Ping [1/1]
  Oakley, Berl R. [1/1]
  Ohbayashi, Norihiko [1/1]
  Omar, Hany A. [1/1]
  Pan, Tzu-Yu [1/1]
  Pan, Tzu-Yu [1/1]
  Pandora Tsai [0/1]
  Pang, Hai-Yue [1/1]
  Pei-chun Ro [1/1]
  显示项目476-500 / 1330. (共54页)
  << < 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈