Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 16909/19260 (88%)
造訪人次 : 7597411      線上人數 : 286
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1851-1875 / 14677. (共588頁)
  << < 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Fu-Chun Chiu [1/1]
  Fu, Joshua S. [1/1]
  Fu-nan Wang [1/1]
  Fu-Pang Lin [1/1]
  Fu, Shih-Guei [4/4]
  Fu, Shih-Hang [2/2]
  Fu, Shin-Huei [1/1]
  Fu-Tien Chiang [2/2]
  Fu, Ywu-Jang [4/4]
  Fu, Zi-Han [1/1]
  Fuh, Lih-Fang [0/1]
  Fung, Jui-Lung [1/1]
  Fung, Chang-Phone [1/1]
  Fung-Chang Sung [1/1]
  Fung Fuh Wong [2/2]
  Fung Fuh Wong (翁豐富) [2/2]
  Furukawa, Hiroshi [0/3]
  Futalan, Cybelle Morales [1/1]
  Futalan, C. [0/1]
  Futalan, Cybelle M. [8/10]
  Futalan, Cybelle Morales [10/10]
  Fuu-Jen Tsai [1/1]
  Fwu-Feuu Hou [1/1]
  G.L. Chang [1/1]
  G. Mahinthakumar [0/1]
  顯示項目1851-1875 / 14677. (共588頁)
  << < 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋