Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 17326/19632 (88%)
造訪人次 : 3505055      線上人數 : 268
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目2001-2025 / 15197. (共608頁)
  << < 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Fu, Zi-Han [1/1]
  Fuh, Lih-Fang [0/1]
  Fung, Jui-Lung [1/1]
  Fung, Chang-Phone [1/1]
  Fung-Chang Sung [1/1]
  Fung Fuh Wong [2/2]
  Fung Fuh Wong (翁豐富) [2/2]
  Furukawa, Hiroshi [0/3]
  Futalan, Cybelle Morales [1/1]
  Futalan, C. [0/1]
  Futalan, Cybelle M. [11/11]
  Futalan, Cybelle Morales [11/11]
  Fuu-Jen Tsai [1/1]
  Fwu-Feuu Hou [1/1]
  G.L. Chang [1/1]
  G. Mahinthakumar [0/1]
  G. P. Hung [1/1]
  Gallardo, Marwin R. [1/1]
  Gamblin, T. Chris [1/1]
  Gan, Shu-Ting [2/2]
  Gao, Congjie [2/2]
  Gao, Wan-Yun [4/4]
  Garcia-Segura, Sergi [8/8]
  Genuino, Divine Angela D. [2/2]
  Georgiana Cho-Chen Wu [1/1]
  顯示項目2001-2025 / 15197. (共608頁)
  << < 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋