Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16813/19260 (87%)
造访人次 : 6980500      在线人数 : 763
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1851-1875 / 14678. (共588页)
  << < 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Fu-Chun Chiu [1/1]
  Fu, Joshua S. [1/1]
  Fu-nan Wang [1/1]
  Fu-Pang Lin [1/1]
  Fu, Shih-Guei [2/4]
  Fu, Shih-Hang [2/2]
  Fu, Shin-Huei [1/1]
  Fu-Tien Chiang [2/2]
  Fu, Ywu-Jang [4/4]
  Fu, Zi-Han [1/1]
  Fuh, Lih-Fang [0/1]
  Fung, Jui-Lung [1/1]
  Fung, Chang-Phone [1/1]
  Fung-Chang Sung [1/1]
  Fung Fuh Wong [2/2]
  Fung Fuh Wong (翁豐富) [2/2]
  Furukawa, Hiroshi [0/3]
  Futalan, Cybelle Morales [1/1]
  Futalan, C. [0/1]
  Futalan, Cybelle M. [5/10]
  Futalan, Cybelle Morales [10/10]
  Fuu-Jen Tsai [1/1]
  Fwu-Feuu Hou [1/1]
  G.L. Chang [1/1]
  G. Mahinthakumar [0/1]
  显示项目1851-1875 / 14678. (共588页)
  << < 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈