Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 16984/19280 (88%)
造訪人次 : 8699051      線上人數 : 729
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目201-225 / 14704. (共589頁)
  << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chang, Chia-Ming [1/1]
  Chang, Chia-Yu [3/3]
  Chang, Chia-Yuan [1/1]
  Chang, Chien-Hsiang [1/1]
  Chang, Chih-Cheng [1/1]
  Chang, Hao-Chin [1/1]
  CHANG, HUI-CHUAN [2/2]
  Chang, In-Hwa [1/1]
  Chang, J.K. [1/1]
  Chang, Jiunn-Kae [1/1]
  Chang, Juu-En [1/1]
  Chang, Lee-Wen [1/1]
  Chang, Li-Chen [1/1]
  Chang, Liang-Hao [1/1]
  Chang, Ming-Chau [1/1]
  Chang, Shih-Chin [1/1]
  Chang, Shih-Wei [1/1]
  Chang, Shu-Lin [1/1]
  Chang, Shun-Jen [1/1]
  Chang, Shun-Shiang [1/1]
  Chang, Te-Sheng [1/1]
  Chang, Tsu-Chung [1/1]
  Chang, Wei Yang [2/2]
  Chang, Wen-Yin [1/1]
  Chang, Yi-Ping [1/1]
  顯示項目201-225 / 14704. (共589頁)
  << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋