Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17333/19639 (88%)
造访人次 : 5329761      在线人数 : 644
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目201-225 / 15264. (共611页)
  << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chan, Agnes L. F. [4/4]
  Chan, Han-Wen [1/1]
  Chan, Hong-Lin [1/1]
  Chan, Jenq-Shyong [1/1]
  Chan, Khee-Siang [14/14]
  Chan, Leong-Perng [8/8]
  Chan, Ming-Che [2/2]
  Chan, Pei-Chi [2/2]
  Chan, Sheng-Ching [1/1]
  Chan, Shun-Ming [1/1]
  Chan, Ti-Chun [4/4]
  Chan-Ting Yeh [1/1]
  Chan, Ya-Yi [1/1]
  Chan, Ya-Yun [1/1]
  Chan, Yin-Ching [1/1]
  Chan, Yu-Yi [4/4]
  Chancellor, Michael B. [1/1]
  Chandumpai, Jate [1/1]
  Chang, An-Tzu [1/1]
  Chang, C-H [1/1]
  Chang, Cheng-Hung [2/2]
  Chang, Chi-Ling [1/1]
  Chang, Chia-Ming [1/1]
  Chang, Chia-Yu [3/3]
  Chang, Chia-Yuan [1/1]
  显示项目201-225 / 15264. (共611页)
  << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈