Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16984/19280 (88%)
造访人次 : 8698537      在线人数 : 665
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目201-225 / 14704. (共589页)
  << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chang, Chia-Ming [1/1]
  Chang, Chia-Yu [3/3]
  Chang, Chia-Yuan [1/1]
  Chang, Chien-Hsiang [1/1]
  Chang, Chih-Cheng [1/1]
  Chang, Hao-Chin [1/1]
  CHANG, HUI-CHUAN [2/2]
  Chang, In-Hwa [1/1]
  Chang, J.K. [1/1]
  Chang, Jiunn-Kae [1/1]
  Chang, Juu-En [1/1]
  Chang, Lee-Wen [1/1]
  Chang, Li-Chen [1/1]
  Chang, Liang-Hao [1/1]
  Chang, Ming-Chau [1/1]
  Chang, Shih-Chin [1/1]
  Chang, Shih-Wei [1/1]
  Chang, Shu-Lin [1/1]
  Chang, Shun-Jen [1/1]
  Chang, Shun-Shiang [1/1]
  Chang, Te-Sheng [1/1]
  Chang, Tsu-Chung [1/1]
  Chang, Wei Yang [2/2]
  Chang, Wen-Yin [1/1]
  Chang, Yi-Ping [1/1]
  显示项目201-225 / 14704. (共589页)
  << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈