Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16947/19260 (88%)
造访人次 : 7630977      在线人数 : 76
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目176-200 / 14677. (共588页)
  << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chai, Chee-Yin [1/1]
  Chai, Huey-Jine [1/1]
  Chaikham, Thitirat [1/1]
  Chalermchai Ruangchanikom [1/1]
  Chalermraj Wantawin [1/1]
  Chan, H.L. [1/1]
  Chan, Leong-Perng [3/3]
  Chan, Agnes L. F. [4/4]
  Chan, Han-Wen [1/1]
  Chan, Jenq-Shyong [0/1]
  Chan, Khee-Siang [13/13]
  Chan, Leong-Perng [7/7]
  Chan, Ming-Che [2/2]
  Chan, Pei-Chi [1/2]
  Chan, Sheng-Ching [1/1]
  Chan, Ti-Chun [2/2]
  Chan-Ting Yeh [1/1]
  Chan, Ya-Yi [1/1]
  Chan, Yu-Yi [4/4]
  Chancellor, Michael B. [1/1]
  Chandumpai, Jate [1/1]
  Chang, An-Tzu [1/1]
  Chang, C-H [1/1]
  Chang, Cheng-Hung [2/2]
  Chang, Chi-Ling [1/1]
  显示项目176-200 / 14677. (共588页)
  << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈