Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16766/19061 (88%)
造访人次 : 5992884      在线人数 : 74
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目6651-6675 / 14339. (共574页)
  << < 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Yu-Ling Cheng (鄭郁陵) [2/2]
  Yu-ling Chung [2/2]
  Yu-Ling Huang (黃鈺玲) [1/1]
  Yu-Ling Leu [1/1]
  Yu-Ling Lu (呂玉玲) [2/2]
  Yu-Ling Lu (呂玉鈴) [1/1]
  Yu-Lun Wei [1/1]
  Yu-Min Yang [2/2]
  Yu-Ming, Chang [1/1]
  Yu-Ming Ju (朱宇敏) [1/1]
  Yu, Ming-Lung [5/5]
  Yu, Mu-Hsien [1/1]
  Yu-Nung Hsieh [3/3]
  Yu-Pay Chang [1/1]
  Yu, Pei-Ying [1/1]
  Yu-Ping Kuo [0/1]
  Yu-Ping Kuoh [0/1]
  Yu-Po Chou [1/1]
  Yu-rung Hsu [3/3]
  Yu-Sheng Chao [1/1]
  Yu-Sheng Chao (趙宇生) [1/1]
  Yu-Sheng Liu [1/1]
  Yu-Shiun Lin [1/1]
  Yu, Shou-Chun [2/2]
  Yu, Shu-Han [1/1]
  显示项目6651-6675 / 14339. (共574页)
  << < 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈