Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 16812/19099 (88%)
造訪人次 : 6829243      線上人數 : 702
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目5251-5275 / 14339. (共574頁)
  << < 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Tang, Chi-Hua [1/1]
  Tang, Hung-Jen [6/6]
  Tang, Wen-hui [1/1]
  Tang, C. N. [2/2]
  Tang, H-J [4/4]
  Tang, Hsien-Chin [1/1]
  Tang, Hsun-Han [1/1]
  Tang, Hui Ping [1/1]
  Tang, Hung-Jen [47/47]
  Tang-Kai Yin and Nan-Tsing Chiu [1/1]
  Tang-Kai Yin, Member, IEEE [1/1]
  Tang-Kai Yin, Member, IEEE, and Nan-Tsing Chi [1/1]
  Tang, Tzung-I [1/1]
  Tang, Wen-Hui [1/1]
  Tang, Yen-An [3/3]
  Tang, Yuanyuan [1/1]
  Tania Nayak [1/1]
  Tantemsapya, Netnapid [1/1]
  Tanvanit, Piyawat [2/2]
  Tarnrat Pattanawong [1/1]
  Tasi Hsiu Yang [3/3]
  Tasi, Yung-Chieh [1/1]
  Te-Jung Lu [1/1]
  Te-Lung Chung [1/1]
  Te-Ming Wei [1/1]
  顯示項目5251-5275 / 14339. (共574頁)
  << < 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋