Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16812/19099 (88%)
造访人次 : 6396463      在线人数 : 353
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目5251-5275 / 14339. (共574页)
  << < 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Tang, Chi-Hua [1/1]
  Tang, Hung-Jen [6/6]
  Tang, Wen-hui [1/1]
  Tang, C. N. [2/2]
  Tang, H-J [4/4]
  Tang, Hsien-Chin [1/1]
  Tang, Hsun-Han [1/1]
  Tang, Hui Ping [1/1]
  Tang, Hung-Jen [47/47]
  Tang-Kai Yin and Nan-Tsing Chiu [1/1]
  Tang-Kai Yin, Member, IEEE [1/1]
  Tang-Kai Yin, Member, IEEE, and Nan-Tsing Chi [1/1]
  Tang, Tzung-I [1/1]
  Tang, Wen-Hui [1/1]
  Tang, Yen-An [3/3]
  Tang, Yuanyuan [1/1]
  Tania Nayak [1/1]
  Tantemsapya, Netnapid [1/1]
  Tanvanit, Piyawat [2/2]
  Tarnrat Pattanawong [1/1]
  Tasi Hsiu Yang [3/3]
  Tasi, Yung-Chieh [1/1]
  Te-Jung Lu [1/1]
  Te-Lung Chung [1/1]
  Te-Ming Wei [1/1]
  显示项目5251-5275 / 14339. (共574页)
  << < 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈