Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16984/19280 (88%)
造访人次 : 8539977      在线人数 : 234
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目5251-5275 / 14704. (共589页)
  << < 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Shu-jin Cheng(鄭淑瑾) [1/1]
  Shu-Jing Wu [10/11]
  Shu, Li [1/1]
  Shu-Lin Chang [4/4]
  Shu-Ling Hsu [1/1]
  Shu-Ling Lai [1/1]
  Shu-Mei Chang [1/1]
  Shu-Min Chen [1/1]
  Shu-Pin Wang [1/1]
  Shu-San Yu [0/1]
  Shu-Ting Chang [1/1]
  Shu-Ting Chang(張淑婷) [1/1]
  Shu Wang [1/1]
  Shu-Wei Kuo [1/1]
  Shu-Wei Yang(楊書瑋) [1/1]
  Shu-Yang Yen [1/2]
  Shu-YangYen [1/1]
  Shu-yi Kuo [1/1]
  Shu-yi Li [1/1]
  Shu-Yin Wang [5/5]
  Shu-yo Wang [1/1]
  Shu-Yu Yang [1/1]
  Shu-Yuan Chiou [1/1]
  Shu-Yuh Chang [0/1]
  Shu-Yun Cheng [1/1]
  显示项目5251-5275 / 14704. (共589页)
  << < 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈