Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16984/19280 (88%)
造访人次 : 9103729      在线人数 : 522
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目5226-5250 / 14704. (共589页)
  << < 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Shon, Ho-Kyong [1/1]
  SHOU-YUAN ZHAO [0/1]
  Shu, Li [1/1]
  Shu-Chen Hou [1/1]
  Shu, Chi-Min [4/4]
  Shu-Chiao Sung [2/2]
  Shu-Ching Liao [3/3]
  Shu-Chuan Chen [3/3]
  Shu-Chuan Chien [1/1]
  Shu-Fen Chen [4/5]
  Shu-Fen Chou [1/1]
  Shu-Fen Chou(周淑芬) [1/1]
  Shu-Fen Liou [8/9]
  Shu-Fen Liou(劉淑芬) [1/1]
  Shu, Ginger [1/1]
  Shu-Han Chuang [1/1]
  Shu-Hau Wu [1/1]
  Shu-Hsien Huang [3/3]
  Shu-hua Lee [1/1]
  Shu-Hui Hsu [1/1]
  Shu-Hui Tseng [1/1]
  Shu-Hui Wang [1/1]
  Shu-Jen Wang [4/5]
  Shu-Jhuan Liu [1/1]
  Shu-Jin Cheng [1/1]
  显示项目5226-5250 / 14704. (共589页)
  << < 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈