Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16812/19099 (88%)
造访人次 : 6426845      在线人数 : 308
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目5226-5250 / 14339. (共574页)
  << < 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Tai, Ku-Chou [1/1]
  Tai-Lung Cha [1/1]
  Tai, Mi-Hsueh [6/6]
  Tai, Shan-Pao [2/2]
  Tai-Sheng Liou [1/1]
  Tai, Sorgan Shou-Ku [3/3]
  Tai, Szu-Yun [1/1]
  Tai, Ta-Wei [1/1]
  Tai-Yuan Chen [1/1]
  Tain, You-Lin [1/1]
  Takahide KAJI [0/1]
  Takao Hijikata [0/1]
  Takao Kwan [0/1]
  Takeshi Shibuya [0/1]
  Talley, Paul C. [1/1]
  Talsma, Herre [1/1]
  Tamilselvi, Shanmugam [1/1]
  Tan, Che-Kim [1/1]
  Tan, Che-Kim [2/2]
  Tan, Hung-Pin [2/2]
  Tan, Shun-Jen [1/1]
  Tanboonchuy, V. [1/1]
  Tanboonchuy, Visanu [1/1]
  Tanboonchuy, Visanu [4/4]
  Tang, Chao-Hsiun [1/1]
  显示项目5226-5250 / 14339. (共574页)
  << < 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈