English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 17776/20117 (88%)
Visitors : 10832075      Online Users : 371
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  博碩士論文 [45/45]
  科技部計畫 [69/95]
  校內計畫 [54/63]
  其他研究計畫 [6/6]
  期刊論文 [229/234]
  專利 [38/38]
  學生專題 [21/24]
  考古題 [3/3]

  Collection Statistics

  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 17(40.48%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 17(100.00%)
  下載大於100次: 17(100.00%)
  檔案下載總次數: 10302(3.02%)

  最後更新時間: 2021-07-24 22:54


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 72. (共3頁)
  1 2 3 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chia-Hung Huang [2/2]
  Chih-Hsiang Liao [1/1]
  Ching-Shan Hsu [0/1]
  Chun-Kai Huang [2/2]
  Der-Yuan Lee [3/3]
  Hung-Yu Hou [0/1]
  Ing-May Ling [0/1]
  Jing-Song Chang [1/1]
  Kai-Chung Shih [1/1]
  Ming-Chun lu [0/1]
  Shuh-Ren Jing [1/1]
  Shyh-Jiun Lin [2/2]
  Weng-Sing Hwang [2/2]
  Yih-Feng Chang [1/1]
  Ying-Feng Lin [1/1]
  余元傑 [0/1]
  凌櫻玫 [2/2]
  劉建宏 [0/1]
  劉怡君 [0/1]
  劉景元 [1/1]
  劉瑞美 [1/1]
  吳文輝 [1/1]
  吳穎祥 [2/2]
  吳銘志 [1/1]
  呂哲瑋 [0/2]
  顯示項目1-25 / 72. (共3頁)
  1 2 3 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋