Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17773/20058 (89%)
造访人次 : 8897869      在线人数 : 559
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目6326-6350 / 15650. (共626页)
  << < 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Tzeng, Wen-Sheng [4/4]
  Tzeng, Cherng-Chyi [2/2]
  Tzeng, Chii-Ruey [1/1]
  Tzeng, Jann-Inn [15/15]
  Tzeng, W. S. [1/1]
  Tzeng, Wei-Ming [1/1]
  Tzeng, Wen-Sheng [2/2]
  Tzeng, Yew-Min [2/2]
  Tzi-wei Lian [5/5]
  Tzi-Yi Wu [2/2]
  Tzong-Der Wayd (魏宗德) [1/1]
  Tzong-Huei Lee (李宗徽) [1/1]
  Tzong-Shyng Leu [1/1]
  Tzong-Yueh Chen [1/1]
  Tzou, Shey-Cherng [1/1]
  Tzou, S-C [1/1]
  Tzou, Shey-Cherng [1/1]
  Tzu-Chen Yen [1/1]
  Tzu-Chin Wu [1/1]
  Tzu-Chuan Huang [1/1]
  Tzu-Chueh Wang [2/3]
  Tzu-Chueh Wang(王四切) [5/5]
  Tzu-Chuen Wang [2/2]
  Tzu-hsiang Weng [3/3]
  Tzu-Hsien Lee [1/1]
  显示项目6326-6350 / 15650. (共626页)
  << < 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈