Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 17744/20032 (89%)
造訪人次 : 7353584      線上人數 : 244
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目6001-6025 / 15650. (共626頁)
  << < 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  test1 [1/1]
  Thanachot Udomphan [1/1]
  Thang, Sang Kim [1/1]
  Thang, Tran Dinh [2/2]
  Thau-Ming Cham [1/1]
  The Y. Chow [0/1]
  Thepnuan, Duangduean [2/2]
  Thou-Jen Whang [1/1]
  Thuptimdang, Pumis [1/1]
  Tian, Y.-F. [1/1]
  Tian, Yu-Feng [3/3]
  Tian-Lu Cheng (鄭添祿) [3/3]
  Tian-Lu Cheng(鄭添祿) [1/1]
  Tian-Shiung Wu [0/1]
  Tian-Shung Wu [3/13]
  Tian-shungWu [0/1]
  Tian-Syung Lan [1/1]
  TIAN XU [0/1]
  Tian, Y. F. [1/1]
  Tian, Yi-Wen [1/1]
  Tian-yi Wu [1/1]
  Tian, Yu-Feng [25/25]
  Tiangco, Kyle Akio A. [1/1]
  Tien-Chung Hu [1/1]
  Tien-Hsiang Chang [1/1]
  顯示項目6001-6025 / 15650. (共626頁)
  << < 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋