Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17775/20116 (88%)
造访人次 : 9432911      在线人数 : 291
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目6001-6025 / 15650. (共626页)
  << < 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  test1 [1/1]
  Thanachot Udomphan [1/1]
  Thang, Sang Kim [1/1]
  Thang, Tran Dinh [2/2]
  Thau-Ming Cham [1/1]
  The Y. Chow [0/1]
  Thepnuan, Duangduean [2/2]
  Thou-Jen Whang [1/1]
  Thuptimdang, Pumis [1/1]
  Tian, Y.-F. [1/1]
  Tian, Yu-Feng [3/3]
  Tian-Lu Cheng (鄭添祿) [3/3]
  Tian-Lu Cheng(鄭添祿) [1/1]
  Tian-Shiung Wu [0/1]
  Tian-Shung Wu [3/13]
  Tian-shungWu [0/1]
  Tian-Syung Lan [1/1]
  TIAN XU [0/1]
  Tian, Y. F. [1/1]
  Tian, Yi-Wen [1/1]
  Tian-yi Wu [1/1]
  Tian, Yu-Feng [25/25]
  Tiangco, Kyle Akio A. [1/1]
  Tien-Chung Hu [1/1]
  Tien-Hsiang Chang [1/1]
  显示项目6001-6025 / 15650. (共626页)
  << < 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈