Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17775/20116 (88%)
造访人次 : 9450846      在线人数 : 305
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目3926-3950 / 15650. (共626页)
  << < 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Li, Yin-Xiao [1/1]
  Li, Ang-Cian [1/1]
  Li -Bi Shen [5/9]
  Li, Bin-jun [1/1]
  Li-Chan Yang(楊麗嬋) [1/1]
  Li-Chang [1/1]
  Li-Chen Chang (張麗珍) [1/1]
  Li-Chen Chou [1/1]
  Li-Chen Chou (周立琛) [2/2]
  Li-Chi Chen [1/1]
  Li, Chia-Chen [1/1]
  Li, Chia-Jung [3/3]
  Li, Chia-Wen [6/6]
  Li, Chia-Yang [5/5]
  Li, Chia-Yi [2/2]
  Li, Chien-Feng [20/20]
  Li, Chien-Ming [1/1]
  Li-Chin Chung(鍾麗琴) [1/1]
  Li-Ching Chang [4/4]
  Li-Ching Chung [1/2]
  Li-ching Peng [1/1]
  Li-Chiu Lin (林利秋) [1/1]
  Li-Chu Tsai(蔡利局) [1/1]
  Li Chuan Liu [2/2]
  Li, Chung-Yen [3/3]
  显示项目3926-3950 / 15650. (共626页)
  << < 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈