Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17022/19367 (88%)
造访人次 : 2130884      在线人数 : 738
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  博碩士論文 [192/192]
  國科會計畫 [59/97]
  校內計畫 [128/136]
  委託研究計畫 [7/13]
  會議論文 [15/34]
  專利 [78/78]
  專書 [2/2]
  考古題 [9/9]

  类别统计

  近3年内发表的文件: 3(1.64%)
  含全文笔数: 136(74.32%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 136(100.00%)
  下载大于100次: 136(100.00%)
  全文下载总次数: 80957(19.76%)

  最后更新时间: 2020-06-03 08:52


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目276-300 / 500. (共20页)
  << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Mon-Chun Liu [0/1]
  Mu-Ya Horng [1/1]
  Natarajan, Thillai Sivakumar [1/1]
  Nien, Feng-Jung [1/1]
  Ou, Wei-Jie [2/2]
  Pai-Feng Tsai [1/1]
  Pei, Dee [3/3]
  Peng, Hua-Chun [1/1]
  Puvanesarajah, Varun [1/1]
  S. -Y. Cheng [1/1]
  S T Ho [0/1]
  Se-Tsung Kao [1/1]
  Shan, Yan-Shen [1/1]
  Shau, M.D. [1/1]
  Shau, Min-Da [1/1]
  Shen, Sun-Ju [1/1]
  Shen, Zih-Hao [1/1]
  Sheng-Bou Yen [2/2]
  Sheng-Hung Wu [2/2]
  Sheng-Yi Lin [1/1]
  Sher, Ming-Ling [1/1]
  Sheu, Shiann-Cherng [1/1]
  Sheu, Shiann-Cherng [1/1]
  Shien-tsong Ho [1/7]
  Shih, C. T. [1/1]
  显示项目276-300 / 500. (共20页)
  << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈