English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 16766/19061 (88%)
Visitors : 5995964      Online Users : 232
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  國科會計畫 [62/144]
  校內計畫 [68/84]
  委託研究計畫 [1/2]
  期刊論文 [92/135]
  專利 [3/3]
  學生專題 [2/2]

  Collection Statistics

  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 40(72.73%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 40(100.00%)
  下載大於100次: 18(45.00%)
  檔案下載總次數: 7384(4.56%)

  最後更新時間: 2019-09-16 16:21


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 131. (共6頁)
  1 2 3 4 5 6 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  C.-H. Tsai [0/1]
  Chang Tay Lin [1/1]
  Charng-Hsing Liu(劉常興) [2/2]
  Chen, H.-M. [0/1]
  Chia-Chun Lien(連珈君) [1/1]
  Chia-Hua Liang (梁家華) [1/1]
  Chien-Lung Chen [1/1]
  Chun-Jung Kuo(郭俊榕) [1/1]
  Heu-Ling Chu [1/1]
  Hong-Ru Lin [2/2]
  Ing-May Ling [0/1]
  Jui-ChunChang(張瑞君) [1/1]
  Jui-Hsiang Hung (洪瑞祥) [1/1]
  Jun-Xian Chen [0/1]
  Kuan-Han Lee (李冠漢) [1/1]
  Lai-Lung Tseng [0/1]
  Lee, Kuan-Han [1/1]
  Li-Hau Ou [1/1]
  Li-Ying Hsieh [2/2]
  Lin, Yo-An [1/1]
  Ming Zhou Chen [1/1]
  Mon Chun Lin [1/1]
  Pin-Der Duh [1/1]
  Po-Che Chen [1/1]
  Po-Jui Huang (黃博瑞) [1/1]
  顯示項目1-25 / 131. (共6頁)
  1 2 3 4 5 6 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋