Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16812/19099 (88%)
造访人次 : 6314231      在线人数 : 339
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目6301-6325 / 14339. (共574页)
  << < 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Yang, Wan-Sheng [1/1]
  Yang, Weinduo [1/1]
  Yang, Wen-Bin [1/1]
  Yang, Wen-Hui [1/1]
  Yang, Wen-Ning [1/1]
  Yang, Wuyang [1/1]
  Yang, Ya-ting [1/1]
  Yang, Yan-Chang [1/1]
  Yang, Yea-Huei Kao [1/1]
  Yang, Yen Kuang [1/1]
  Yang, Yi-Chieh [1/1]
  Yang, Yi-Hsin [2/2]
  Yang, Ying-Hsien [2/2]
  Yang, Yu-Chi [1/1]
  Yang, Yu-Chiao [17/17]
  Yang, Yu-Jen [1/1]
  Yang, Yu-Min [1/1]
  Yang, Yuan-Ming [1/1]
  Yang, Yun-Pei [1/1]
  Yang-Yung Kuo [0/1]
  Yanming Wang [1/1]
  Yann-Lii Leu (呂彥禮) [1/1]
  Yann-Ying Tu [2/2]
  Yanyan Liu [1/1]
  Yao, Huan-Chung [1/1]
  显示项目6301-6325 / 14339. (共574页)
  << < 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈