Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17022/19367 (88%)
造访人次 : 2194187      在线人数 : 524
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目6676-6700 / 14705. (共589页)
  << < 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Yanming Wang [1/1]
  Yann-Lii Leu (呂彥禮) [1/1]
  Yann-Ying Tu [2/2]
  Yanyan Liu [1/1]
  Yao, Huan-Chung [1/1]
  Yao, Ting Lan [0/1]
  Yao, Chen-Kai [1/1]
  Yao Chuan Tsai [1/1]
  Yao, George C. [1/1]
  Yao, Huan-Chung [1/1]
  Yao-Hui Huang [1/1]
  Yao-Hung Lin [1/1]
  Yao-Lin Chang [2/2]
  Yao-Sheng Huang [1/1]
  Yao, Shu-Fen [1/1]
  Yao, Siuluan [0/1]
  Yao-Tung Lin [2/2]
  Yao-Wen Lin [1/1]
  Yao, Wun-Sheng [1/1]
  Yaprom, Suphrueksa [1/1]
  Yau, Shueh-Lin [1/1]
  YC Lo [0/1]
  Ye, Wei-Cheng [1/1]
  Yea-yin Joanna Wang [1/1]
  Yea-Yin Wang [0/1]
  显示项目6676-6700 / 14705. (共589页)
  << < 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈