Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17330/19636 (88%)
造访人次 : 4605801      在线人数 : 346
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目6776-6800 / 15262. (共611页)
  << < 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Weng, Chen-Wei [1/1]
  Weng, Cheng-Hao [1/1]
  Weng, Chia-Jui [2/2]
  Weng, Chia-Tse [1/1]
  Weng, Ching-Yi [5/5]
  Weng-Chung Wang [1/1]
  Weng, Feng-Tsai [1/1]
  Weng, Jing-Ru [1/1]
  Weng, Rhay-Hung [7/9]
  Weng, S. -F. [2/2]
  Weng, S. -H. [1/1]
  Weng, S-F [2/2]
  Weng, Shih Feng [72/73]
  Weng, Shun-Hsiang [1/1]
  Weng-Sing Hwang [2/2]
  Weng, T-Y [2/2]
  Weng, Tzu-Chieh [10/10]
  Weng, Tzu-Yang [9/9]
  Weng, Wen-Chin [1/1]
  Weng, Yu-Ting [1/1]
  Weng, Yueh-Shan [1/1]
  Wenya Huang [1/1]
  Wey, Ming-Yen [1/1]
  Whei-May G. Lee [1/1]
  Whiteman, David C. [1/1]
  显示项目6776-6800 / 15262. (共611页)
  << < 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈