Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16984/19280 (88%)
造访人次 : 9196841      在线人数 : 294
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目5826-5850 / 14704. (共589页)
  << < 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Ts’an-Shiun Liu [1/1]
  Tu, Li-Kai [1/1]
  Tu, Chi-Wen [3/3]
  Tu, Chia-En [1/1]
  Tu, Chia-Jung [1/1]
  Tu, Chia-Nai [1/1]
  Tu, Chuan-Chou [4/4]
  Tu, D.-G. [1/1]
  Tu, Dom-Gene [7/7]
  Tu, Fung-Chao [1/1]
  Tu, Hung-Pin [1/1]
  Tu, M. -Y. [1/1]
  Tu, Mei-Yu [1/1]
  Tu, Ming-Dao [1/1]
  Tu, Yi-Fang [1/1]
  Tu, Yi-Min [1/1]
  Tuan-Liang Hong [1/1]
  Tun-Cheng Chien (簡敦誠) [1/1]
  Tundis, Rosa [1/1]
  Tung-chia cheng [1/1]
  Tung Hsing-cheng [1/1]
  Tung-Kung Wu [2/2]
  Tung, Li-Chen [5/5]
  Tung-Sheng Shih [3/3]
  Tung-Wen Hsien [1/1]
  显示项目5826-5850 / 14704. (共589页)
  << < 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈