Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16976/19280 (88%)
造访人次 : 7705228      在线人数 : 503
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目5626-5650 / 14705. (共589页)
  << < 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Tong, Show-Hwa [1/1]
  Tong, Yat-Ching [4/4]
  Toshiharu Ohta [0/2]
  Toshihiko Okamoto [0/3]
  Toshio Fuchigami [1/1]
  Tossaphon Thipyotha [1/1]
  Trsy-Hua Wang [1/1]
  Tsai, C.-S. [1/1]
  Tsai, Chang-Hai [1/1]
  Tsai, Chen-An [2/2]
  Tsai, Fuu-Jen [1/1]
  Tsai, Hsiang-Lin [2/2]
  Tsai, I-Chen [1/1]
  Tsai, Jinn-Tsong [1/1]
  Tsai, Li-Shu [1/1]
  Tsai, M-T [1/1]
  Tsai, P.F. [1/1]
  Tsai, P-J. [0/1]
  Tsai, Pai Feng [1/1]
  Tsai, Te-Jou [1/1]
  Tsai, Tsung-Chih [0/1]
  Tsai, Wan-Chen [1/1]
  Tsai, Wan-Chi [1/1]
  Tsai, Wei-Lin [1/1]
  Tsai, Ying I. [6/6]
  显示项目5626-5650 / 14705. (共589页)
  << < 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈