Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16984/19280 (88%)
造访人次 : 9143905      在线人数 : 168
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目5101-5125 / 14704. (共589页)
  << < 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Shi, Guey-Yueh [4/4]
  Shi-Hang Lin [1/1]
  Shi, Hon-Yi [2/2]
  Shi-Hon Zhuang (莊仕弘) [2/2]
  Shi-Yuea Hsu [1/1]
  Shian-Yun Huang [1/1]
  Shiann-Cherng Sheu [1/1]
  Shiao-chin Su [1/1]
  Shiao-Hui Wang [1/1]
  Shiao, Young-Ji [1/1]
  Shiau, Dong-Che [1/1]
  Shiau-Ting Huang [1/1]
  Shibasaki, Masahiro [1/1]
  Shibu, Marthandam Asokan [3/3]
  Shie, Pei-Hsin [1/1]
  Shie, Dong-tsai [0/1]
  Shie, Pei-Hsin [1/1]
  Shie-Shin Lin [1/1]
  Shiea, Jentaie [1/1]
  Shieh, Bao-sen [2/2]
  Shieh, J-M. [1/1]
  Shieh, Ja-Ping [3/3]
  Shieh, Jiunn -Min [12/12]
  Shieh, Po-Chuen [1/1]
  Shieh, Shwn-Huey [1/1]
  显示项目5101-5125 / 14704. (共589页)
  << < 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈