Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16909/19260 (88%)
造访人次 : 7596863      在线人数 : 51
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目5051-5075 / 14677. (共588页)
  << < 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Sheng-Yi Lin [1/1]
  Sher, Ming-Ling [1/1]
  Sheu, Jim Jinn-Chyuan [1/1]
  Sheu, Jyh-Horng [1/1]
  Sheu, M-J [1/1]
  Sheu, Ming-Jen [1/1]
  Sheu, Ming-Jyh [1/1]
  Sheu, Ming-Jyh� [1/1]
  Sheu, Shiann-Cherng [1/1]
  Sheu, Guey-Rong [1/1]
  Sheu, Gwo-Tarng [1/1]
  Sheu, H. M. [1/1]
  Sheu, Hamm-Ming [2/2]
  Sheu, Ji-Nan [1/1]
  Sheu, Joen-Rong [4/4]
  Sheu, Jyh-Horng [1/1]
  Sheu, Ming Jen [21/21]
  Sheu, Ming-Jyh [1/1]
  Sheu, Shew-Meei [1/1]
  Sheu, Shiann-Cherng [1/1]
  Sheu, Tian-Wei [1/1]
  Sheu, Ting-Ting [1/1]
  Sheue-Duan Lai [1/2]
  Shew, J-Y [1/1]
  Shi, Hon-Yi [3/4]
  显示项目5051-5075 / 14677. (共588页)
  << < 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈