Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 16818/19260 (87%)
造訪人次 : 7029142      線上人數 : 398
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目5051-5075 / 14678. (共588頁)
  << < 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Sheng-Yi Lin [1/1]
  Sher, Ming-Ling [1/1]
  Sheu, Jim Jinn-Chyuan [1/1]
  Sheu, Jyh-Horng [1/1]
  Sheu, M-J [1/1]
  Sheu, Ming-Jen [1/1]
  Sheu, Ming-Jyh [1/1]
  Sheu, Ming-Jyh� [1/1]
  Sheu, Shiann-Cherng [1/1]
  Sheu, Guey-Rong [1/1]
  Sheu, Gwo-Tarng [1/1]
  Sheu, H. M. [1/1]
  Sheu, Hamm-Ming [2/2]
  Sheu, Ji-Nan [1/1]
  Sheu, Joen-Rong [3/4]
  Sheu, Jyh-Horng [1/1]
  Sheu, Ming Jen [21/21]
  Sheu, Ming-Jyh [1/1]
  Sheu, Shew-Meei [1/1]
  Sheu, Shiann-Cherng [1/1]
  Sheu, Tian-Wei [1/1]
  Sheu, Ting-Ting [1/1]
  Sheue-Duan Lai [1/2]
  Shew, J-Y [1/1]
  Shi, Hon-Yi [3/4]
  顯示項目5051-5075 / 14678. (共588頁)
  << < 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋