Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16766/19061 (88%)
造访人次 : 5992271      在线人数 : 88
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目4451-4475 / 14339. (共574页)
  << < 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Pai-Feng Tsai [1/1]
  Pai, Pei-ying [5/5]
  Pai, Peiying [4/4]
  Pakdee, Wallop [1/1]
  Pan, Tzu-Yu [1/1]
  Pan, Wen-Harn [2/2]
  Pan, Wen-Harn � [1/1]
  Pan, Bonnie Sun [1/1]
  Pan, Chun-Jern [1/1]
  Pan, He-Jia [3/3]
  Pan, Hsien-An [1/1]
  Pan, Hsin-Yi [1/1]
  Pan-Jian Wun(潘建文) [1/1]
  Pan, Jui-Wen [1/1]
  Pan, Kuang-Hung [1/1]
  Pan, Min-Hsiung [1/1]
  Pan-Ming Hsu [0/1]
  Pan, Shin-Zon [1/1]
  Pan, Szu-Han [1/1]
  Pan, Tai-Long [1/1]
  Pan, Tzu-Yu [1/1]
  Pan, W. -H. [1/1]
  Pan, Wen-Harn [3/3]
  Pan WH. [1/1]
  Panchanawaporn, Nacorn [1/1]
  显示项目4451-4475 / 14339. (共574页)
  << < 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈