Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16984/19280 (88%)
造访人次 : 9173169      在线人数 : 486
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目4726-4750 / 14704. (共589页)
  << < 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Pan-Ming Hsu [0/1]
  Pan, Shin-Zon [1/1]
  Pan, Su-Ya [1/1]
  Pan, Szu-Han [2/2]
  Pan, Tai-Long [2/2]
  Pan, Tzu-Yu [1/1]
  Pan, W. -H. [1/1]
  Pan, Wen-Harn [3/3]
  Pan WH. [1/1]
  Pan, Ying-Chun [1/1]
  Panchanawaporn, Nacorn [1/1]
  Pandora Tsai [0/1]
  Pang, Hai-Yue [1/1]
  Pang-Kuei Hsua [1/1]
  Panopio, Laarni V. [1/1]
  Pao-Ju Lu [1/1]
  Pao-Lin Kuo [3/3]
  Paranjape, Smita R. [1/1]
  Parmasto, Erast [1/1]
  Pascua, C. [0/1]
  Pascua, Chelo [3/3]
  Patel, Tushar [1/1]
  Pathway in Human Lung Adenocarcinoma A549 Cells
  Yuan-Wei Shih
  [1/1]
  Paul F. Sanders [1/1]
  Paw-Wang Yang (楊寶旺) [1/1]
  显示项目4726-4750 / 14704. (共589页)
  << < 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈