Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17333/19639 (88%)
造访人次 : 5254111      在线人数 : 108
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目4851-4875 / 15264. (共611页)
  << < 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  MeiXiang Zhu [1/1]
  Mendoza, Rose Marie O. [2/2]
  Meng-Chin Tsui [1/2]
  Meng-ChiYen [1/1]
  Meng-Chun Chi [1/1]
  Meng, Fan-Chun [1/1]
  Meng-hsien Tsai [0/1]
  Meng-Hsun Tsai [1/1]
  Meng-Huei sheng [1/1]
  Meng-jie Liou [1/1]
  Meng-jie Lioua (劉孟捷) [1/1]
  Meng-Jie Sun(孫孟傑) [1/1]
  Meng-Lung Lin [1/1]
  Meng-Wei Wan [16/16]
  Meng-Wei Wan(萬孟瑋) [3/3]
  Menghau Sung [4/4]
  Methatham, Thanakorn [4/4]
  Mi, Hsiao-Hsuan [3/3]
  Mi, Hsiao-Hsuan [5/5]
  Miao-Lin Hu [2/2]
  Miao, Nae-Fang [1/1]
  Mike B. Praseuth [1/1]
  mim-hsien Hsu [0/1]
  Min-Chei Chiu [0/1]
  Min-Chi Fang [1/1]
  显示项目4851-4875 / 15264. (共611页)
  << < 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈