Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16980/19280 (88%)
造访人次 : 7706582      在线人数 : 329
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目4476-4500 / 14704. (共589页)
  << < 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Mei-Chin Lu [1/1]
  Mei-Chu Hong [1/1]
  Mei-Chuan Chen (陳美全) [1/1]
  Mei-Chun Kou [3/3]
  Mei-Chun Kuo [2/2]
  Mei-Fang Lin [0/1]
  Mei-Fang Yang [1/1]
  Mei Fen Shih [10/10]
  Mei-Feng Lee [1/1]
  Mei-hsuan Lee [1/1]
  Mei-Hsueh Yang [0/2]
  Mei Hua Hsu [3/3]
  Mei-Hua Hsu (徐美華) [2/2]
  Mei-Huei Lin [6/6]
  Mei-hui Chen [1/2]
  Mei-Hui Tsai [2/2]
  Mei-Hui Yang [1/1]
  Mei-Ing Chung (鍾美英) [1/1]
  Mei-juan Fang [1/1]
  Mei-Jung Pan [1/1]
  Mei-Kuei Lee [1/1]
  Mei-Lan Wang [1/1]
  Mei Lin Tsai [1/1]
  Mei-Pei Kuo [1/1]
  Mei-Ru Chen [1/1]
  显示项目4476-4500 / 14704. (共589页)
  << < 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈