Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17317/19623 (88%)
造访人次 : 3458699      在线人数 : 42
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目4626-4650 / 15188. (共608页)
  << < 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Lo, Shih-Hsiang [2/2]
  Lo, Tsia-Shu [3/3]
  Lo, Ya-Hsuan [1/1]
  Loh, Chin-Hsiung [1/1]
  Loh, Ching-Hui [1/1]
  Loh, El-Wui [2/2]
  Long, Cheng-Yu [1/1]
  Long, Cheng-Yu [3/3]
  Long-Liu Lin [2/2]
  Long-Shiuh Chen [0/1]
  Long-Wu Chou [0/1]
  Long-Yen Chung [1/2]
  Long-Yeu Chung [1/1]
  Longcore, Joyce E [1/1]
  Longtu Li [1/1]
  Loong, C.-C. [1/1]
  Lord, A. Y. Z. [1/1]
  Lord, Asta Y. Z. [1/1]
  Lou, P-J [1/1]
  Lou, Su-Huei [0/1]
  Lovel, Ronald [1/1]
  Lu, Chien-Yu [1/1]
  Lu, Cho-Hsun [1/1]
  Lu, Jau-Huai [1/1]
  Lu, Ming-Chun [10/10]
  显示项目4626-4650 / 15188. (共608页)
  << < 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈