Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16984/19280 (88%)
造访人次 : 8702735      在线人数 : 556
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目4301-4325 / 14704. (共589页)
  << < 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Liu, Wen-Sheng [1/1]
  Liu Xin [1/1]
  Liu, Xiu-Ying [2/2]
  Liu, Y-J [1/1]
  Liu, Ya-Hui [2/2]
  Liu, Yen-Lin [1/1]
  Liu, Yen-Ting [1/1]
  Liu, Yi Chun [3/3]
  Liu, Yi-Sheng [1/1]
  Liu, Yi-Zhen [1/1]
  Liu, Yo-Wen [1/1]
  Liu, Young-Chau [5/5]
  Liu, Yu-Fan [1/1]
  Liu, Yu-Jung [1/1]
  Liu, Yu-Lai [1/1]
  Liu, Yu-Peng [1/1]
  Liu, Yu-Sheng [1/1]
  Liu, Yuag-Meng [4/4]
  Liu, Yuh-Wehn [1/1]
  Liu, Yung-Ching [4/4]
  Liu, Yung-Fang [2/2]
  Liu, Yung-Liang [1/1]
  Liyun Yuan [1/1]
  Lo, Hsien-Chun [3/3]
  Lo, I.M.C. [1/1]
  显示项目4301-4325 / 14704. (共589页)
  << < 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈