Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16974/19261 (88%)
造访人次 : 7702935      在线人数 : 423
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目4151-4175 / 14677. (共588页)
  << < 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Lin, Zu-Yau [2/2]
  Lin(林揚斌), Yang-Ben [1/1]
  LinCY [1/1]
  Ling, Min-Pei [1/1]
  Ling-Cheng Kao(高翎程) [1/1]
  Ling-Kuang Yang [1/1]
  Ling-Ying Liaw [0/1]
  LinYu [1/1]
  Liou, Rey-May [1/1]
  Liou, Shu-Fen [1/1]
  Liou, Yi-Jyun [1/1]
  Liou, Bo-Huang [1/1]
  Liou, Gan-Guang [1/1]
  Liou, Hung-Hsiang [1/1]
  Liou, Jenn-fa [1/1]
  Liou, Jyh-Ming [3/3]
  Liou, Rey-May [7/7]
  Liou, Saou-Hsing [1/1]
  Liou, SF. [1/1]
  Liou, Shu-Fen [14/14]
  Liou, Tai-Sheng [1/1]
  Liou, Y. W. [1/1]
  Liou, Ying-Ming [1/1]
  Liou, Yuh-Wehn [1/1]
  Lisa, D.Berman-Booty [1/1]
  显示项目4151-4175 / 14677. (共588页)
  << < 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈