Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16812/19099 (88%)
造访人次 : 6031058      在线人数 : 308
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目3651-3675 / 14339. (共574页)
  << < 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Lien, Chang-Hua [10/10]
  Lien, Ching-Feng [1/1]
  Lien, Chung-Chang [1/1]
  Lien Huei Chen [1/3]
  Lien, Li-Ming [1/1]
  Lih-ching Tsai [1/1]
  Lih-Fang Fuh [0/2]
  Lih-Jeng Juang [2/2]
  Lih-Ying Kuo [1/1]
  Lih-Yuan Chang [1/1]
  Lim, Michael [1/1]
  Lim, Sher-Wei [6/6]
  Lin, Bi-Fong [1/1]
  Lin, Cecilia I.C. [1/1]
  Lin, Chi Cheng [1/1]
  Lin, Chia-Wei [2/2]
  Lin, Chian-Yuh [1/1]
  Lin, Chih-Chung [1/1]
  Lin, Ching-Po [1/1]
  Lin, Ching-Yih [5/5]
  Lin, Doung-Liang [1/1]
  Lin, Huai-En [1/1]
  Lin, Huang-Wei [1/1]
  Lin, Jia-Rong [1/1]
  Lin, Kai [1/1]
  显示项目3651-3675 / 14339. (共574页)
  << < 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈