Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16974/19261 (88%)
造访人次 : 7703077      在线人数 : 458
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目3426-3450 / 14677. (共588页)
  << < 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Lai, Yi-Chieh [4/4]
  Lai, Yi-Hui [1/1]
  Lai, Ying-Hsiu [2/2]
  Lai, Ying-Jang [1/1]
  Lai, Yu-Kai [1/1]
  Laihao Wang [1/1]
  Laiwang, Bin [1/1]
  Lam, Chen-Fuh [1/1]
  Lam, Artde Donald Kin-Tak [2/2]
  Lam, Chen-Fuh [1/1]
  Lam, Kwok-Keung [2/2]
  Lan, Cheng-Che Eric [1/1]
  Lan, Fan-Yun [1/1]
  Lan, Kuo Mao [5/5]
  Lan, Tian-Syung [2/2]
  Lan, William [1/1]
  Lan-yingChiu [1/1]
  Laszlo Erdei [1/1]
  Lau, Yeu-Jun [1/1]
  Lean-Teik Ng [8/9]
  Lee, Bao-Hong [1/1]
  Lee, Chao-Ying [1/1]
  Lee, Chia-Fen [3/3]
  Lee, Chia Pu [2/2]
  Lee, Chia-Yu [1/1]
  显示项目3426-3450 / 14677. (共588页)
  << < 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈