Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16716/19011 (88%)
造访人次 : 5841948      在线人数 : 87
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目3251-3275 / 14339. (共574页)
  << < 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Lai-Hao Wang [8/10]
  Lai, Hong-Shiee [1/1]
  Lai, Hong-Thih [5/5]
  Lai, Hsin-Wen [1/1]
  Lai, Hui-Chi [1/1]
  Lai, Hui-Min [1/1]
  Lai, Jin-Mei [1/1]
  Lai, Juin-Yih [1/1]
  Lai, Li-Fen [1/1]
  Lai-Lung Tseng [0/1]
  Lai, M-D [2/2]
  Lai, Min-Nan [1/1]
  Lai, Ming-Derg [14/14]
  Lai, Ming-Nan [1/1]
  Lai, S. -T. [1/1]
  Lai, Tsung-Hsuan [1/1]
  Lai, Wei-Chih [1/1]
  Lai, Wen-Pin [1/1]
  Lai, Y. -C. [1/1]
  Lai, Yi-Chieh [4/4]
  Lai, Yi-Hui [1/1]
  Lai, Ying-Hsiu [2/2]
  Lai, Ying-Jang [1/1]
  Lai, Yu-Kai [1/1]
  Laihao Wang [1/1]
  显示项目3251-3275 / 14339. (共574页)
  << < 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈