Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17046/19391 (88%)
造访人次 : 2210586      在线人数 : 99
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目3401-3425 / 14705. (共589页)
  << < 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  L.-Y. Liu [1/1]
  Laciste, Maricris T. [2/2]
  Lai, Cheng-Lee [1/1]
  Lai, Chin-Feng [2/2]
  Lai, Der-Chung [1/1]
  Lai, Jim-Shoung [1/1]
  Lai, Ming-Derg [1/1]
  Lai, Wen-Pin [1/1]
  Lai, Yi-Chieh [1/1]
  Lai, C. -C. [1/1]
  Lai, C. C. [3/3]
  Lai, Chao-Han [3/3]
  Lai, Chao-Hung [4/4]
  Lai, Cheng-Lee [13/13]
  Lai, Chi-Shiun [1/1]
  Lai, Chih-Cheng [52/52]
  Lai, Chin-Feng [5/5]
  Lai, Chung-Hsu [1/1]
  Lai, Der-Chung [8/8]
  Lai, Edward Chia-Cheng [1/1]
  Lai, Feng-Jie [3/3]
  Lai-Hao Wang [8/10]
  Lai, Hong-Shiee [1/1]
  Lai, Hong-Thih [5/5]
  Lai, Hsin-Chih [1/1]
  显示项目3401-3425 / 14705. (共589页)
  << < 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈