Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16999/19305 (88%)
造访人次 : 9711686      在线人数 : 405
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目3026-3050 / 14705. (共589页)
  << < 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Jo-wen Tseng [2/2]
  Jo-wen Tseng(曾若雯) [1/1]
  Joan-Hwa Yang [1/1]
  Joanna Y. Wang [0/1]
  Joanna Yea-yin Wang [0/1]
  Johir, M. A. H. [2/2]
  John, C.Byrd [1/1]
  John T.A. Hsu (徐祖安) [1/1]
  Jong, Gwo-Ping [1/1]
  Jong Chao Yeh [1/1]
  Jong-Ching Su [0/5]
  Jong, Gwo-Ping [3/3]
  Jong-Hau Hsu [2/2]
  Jong, Ing-Chin [1/1]
  Jong, Ing-Ching [2/2]
  Jong-mei Chou [1/1]
  Jong-Rung Tsai [1/1]
  Jong-Wuu Wu, Hai-Lin Lu, Chong-Hong Chen and Chun-Hsien Wu [1/1]
  Jong Yuh Cherng [4/4]
  Joseph Abraham Christopher John [1/1]
  Jou, I-Ming [3/3]
  Jou, Jin-Long [1/1]
  Jou, Yeong-Chin [1/1]
  Ju, Da-Tong [2/2]
  Ju-Huey Wen [1/1]
  显示项目3026-3050 / 14705. (共589页)
  << < 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈