Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16984/19280 (88%)
造访人次 : 8698605      在线人数 : 620
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目2026-2050 / 14704. (共589页)
  << < 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Ho, Hsin-Hui [1/1]
  Ho, Hsin-Yi [1/1]
  Ho, Hsuan-Ying [1/1]
  Ho, Ko-Shan [1/1]
  Ho, Mei-Ling [1/1]
  Ho-Ming Tseng [0/2]
  Ho, Pei-Shen [1/1]
  Ho, Sheng-Yow [1/1]
  Ho, Shien Tsang [0/1]
  Ho, Shien Tsong [0/4]
  Ho, Tong-Po [0/1]
  Ho, Tsung-Jung [7/7]
  Ho, Tsunghan [1/1]
  Ho, W-Y [1/1]
  Ho, Wen-Yueh [8/9]
  Ho WY [0/2]
  Ho, Ya-Hsuan [1/1]
  Ho-Yang Lin [1/1]
  Ho, Yi-Ru [2/2]
  Ho-Yuan Chang [4/4]
  Hokazono, Mayuna [1/1]
  Holben, Brent N. [1/1]
  Hong, Chien-Wen [1/1]
  Hong, Chi-Wei [1/1]
  Hong, Chien-wen [0/1]
  显示项目2026-2050 / 14704. (共589页)
  << < 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈