Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16984/19280 (88%)
造访人次 : 8698790      在线人数 : 720
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1826-1850 / 14704. (共589页)
  << < 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Fang-Zin Li(李芳姿) [1/1]
  Fanghua Wang [1/1]
  Farago, Leanne [1/1]
  Fei-Bin Hsiao [1/1]
  Fei-ting Chang [1/1]
  Feng, Chenchen [1/1]
  Feng-Cheng Tang [1/1]
  Feng, Chih-Chung [1/1]
  Feng, I-Che [2/2]
  Feng, I-Jung [3/3]
  Feng-liang Tsai [1/1]
  Feng, Ping-Hsun [1/1]
  Feng-Shou Chang(張峯碩) [1/1]
  Feng-Tsai Weng [1/1]
  Feng, Y. T. [1/1]
  Feng-yi Hsu [1/1]
  Feng-Yih Jan [0/1]
  Feng, Yin-Hsun [1/1]
  Fetzer, Susan [1/1]
  Flores, Edgar D. [2/2]
  Fong-cheng Chen [1/1]
  Fong-Chun Huang (黃豐淳) [2/2]
  Fong-Pin Liang (梁峰賓) [1/1]
  Fong, Yao [2/2]
  Fong-Yu Cheng [1/1]
  显示项目1826-1850 / 14704. (共589页)
  << < 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈