Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17333/19639 (88%)
造访人次 : 5277465      在线人数 : 131
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1926-1950 / 15264. (共611页)
  << < 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  El-Cheikh, William [1/1]
  Elizabeth Oakley [1/1]
  Elsevier SDOL [1757/1757]
  En-Tze HUANG [1/1]
  En-wei Wang [1/1]
  Entwistle, Ruth [3/3]
  Entwistle, Ruth [8/8]
  Eric Kuo [1/1]
  Eric W. Fan [0/1]
  F. H. Chang [2/2]
  F. L. Lin [1/1]
  F ming-Tyn Chen [0/1]
  Faehnrich, Bettina [1/1]
  Fan, Chun-Cheng [1/1]
  Fan, Kang-Chih [2/2]
  Fan-Lu Kung [1/1]
  Fan, Ming-Jen [1/1]
  Fan, Xian-yuan [1/1]
  Fan-Yu Lian [1/1]
  Fang, Chia-Lang [1/1]
  Fang, Jia-You [1/1]
  Fang, Shih-Ching [1/1]
  Fang, Shih-Yuan [1/1]
  Fang, Chia-Lang [11/11]
  Fang, Chien Liang [1/1]
  显示项目1926-1950 / 15264. (共611页)
  << < 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈