Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 16984/19280 (88%)
造訪人次 : 8499572      線上人數 : 510
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1751-1775 / 14704. (共589頁)
  << < 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Ding, Hsiou-Yu [3/3]
  Ding, Dah-Ching [1/1]
  Ding, Hsiou-Yu [20/20]
  Ding, Hueisch-Jy [1/1]
  Djaja, Ngadiman [1/1]
  Don, Trong-Ming [5/5]
  Dond-Bor Yeh [0/1]
  DONG-BOR TEN [0/1]
  Dong-Bor Yeh [4/11]
  Dong, Guo-Chung [1/1]
  Dong-Liang Wang [1/1]
  Dong-Zi Shao [1/1]
  Doung-Liang Lin [1/1]
  Duan-Kuen Lee [2/2]
  Duavis, Ayesha G. [1/1]
  Duc Son Nguyen Trung Le [0/1]
  Dugos, Nathaniel [6/6]
  Duh, Pin-Der [7/7]
  Duh, Yih-Shing [1/1]
  Duh, Pin-Der [9/9]
  Duh, Y. S. [1/1]
  Duh, Yih-Shing [3/3]
  Dulfo, Lorenz Docena [1/1]
  Dung-Ho Wu [0/1]
  Dung, Tran Due [1/1]
  顯示項目1751-1775 / 14704. (共589頁)
  << < 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋