Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16984/19280 (88%)
造访人次 : 8437440      在线人数 : 478
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1651-1675 / 14704. (共589页)
  << < 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chung, Mu-Chi [3/3]
  Chung-Nan Lin [1/1]
  Chung-Pin Liu [1/1]
  Chung-Ping Hao [1/1]
  Chung,Ping-Hong [0/1]
  Chung-ping Yang [3/3]
  Chung, Shiu-Dong [1/1]
  Chung Sun Chung [0/2]
  Chung, W-S. [1/1]
  Chung-Wei Pai [4/4]
  Chung, Wei-Sheng [1/1]
  Chung-Wen Chang [0/2]
  Chung, Y-W [1/1]
  Chung, Ya-Ting [1/1]
  Chung-Yi Chen [2/2]
  Chung-Yi Yang [1/1]
  ChungRichardson, Chueh-Yao [1/1]
  Chur-Mi Chang [1/1]
  Chur-Min Chang [1/1]
  Churchill, Perry F [1/1]
  Chutipas Narkkrasae [1/1]
  Chuu, Jiunn-Jye [2/2]
  Chuu, Jiunn-Jye [5/5]
  Chyan, J.-M. [0/1]
  Chyan, Jih Ming [8/8]
  显示项目1651-1675 / 14704. (共589页)
  << < 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈