Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17333/19639 (88%)
造访人次 : 5255606      在线人数 : 590
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1226-1250 / 15264. (共611页)
  << < 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chia, Yu-Hsuan [1/1]
  Chia-Yuan Chang [9/11]
  Chia-Yuan Chang(張家源) [3/3]
  Chialing Hsieh [0/1]
  Chiang, Feng-Yu [1/1]
  Chiang, Jui-Kun [2/2]
  Chiang, Shyh-Ren [2/2]
  Chiang, Yi-Ming [6/6]
  Chiang, Che-Wen [1/1]
  Chiang, Chi-Hsiang [1/1]
  Chiang, Chia-Chun [1/1]
  Chiang, Chia-Jui [1/1]
  Chiang, Chia-Jung [1/1]
  Chiang, Chien-Min [12/12]
  Chiang, Chih-Yao [1/1]
  Chiang, Chuan-Chi [2/2]
  Chiang, Chun-Yen [5/5]
  Chiang, Chung-Hsin [1/1]
  Chiang, Chung-Jung [1/1]
  Chiang, Chung-Shi [1/1]
  Chiang, Chung-Ting [1/1]
  Chiang, Feng-Yu [5/5]
  Chiang, Fu-Tien [1/1]
  Chiang, Han-Sun [1/1]
  Chiang, Hsiao-Yen [1/1]
  显示项目1226-1250 / 15264. (共611页)
  << < 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈