Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17333/19639 (88%)
造访人次 : 5278098      在线人数 : 377
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1101-1125 / 15264. (共611页)
  << < 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Cheng-Yang Chang Chien [1/1]
  Cheng, Yi-An [1/1]
  Cheng, Yi-Chang [1/1]
  Cheng, Yi-Ting [1/1]
  Cheng, Yi-Tung [1/1]
  Cheng, Yon-Chi [2/2]
  Cheng, Yu-Hsuan [1/1]
  Cheng-Yu Huang [1/1]
  Cheng-Yu Liao [1/1]
  Cheng, Yu-Shen [1/1]
  Cheng, Yu Yao [2/2]
  Cheng, Yueh-Chin [1/1]
  Cheng, Yuh-Ming [1/1]
  Cheng, Yung-Ze [1/1]
  Cheng(鄭琮霖), Tsung-Lin [1/1]
  ChengLee Lai [1/1]
  Chengm, Chiu-Min [1/1]
  Cherng, J-Y. [0/1]
  Cherng, Jong Yuh [3/3]
  Cherng-Chyi Tzeng [1/1]
  Cherng-Chyi Tzeng (曾誠齊) [4/4]
  Cherng, Jong Yuh [5/5]
  Cherng JY [2/2]
  Chettiyappan Visvanathan [1/1]
  Cheung-Ter Ong [2/2]
  显示项目1101-1125 / 15264. (共611页)
  << < 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈