Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16812/19099 (88%)
造访人次 : 6057975      在线人数 : 46
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目2276-2300 / 14339. (共574页)
  << < 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Hu, Hsiao-Yun [1/1]
  Hu, Hui-Yu [1/1]
  Hu, Jer-San [1/1]
  HU, Jeu-Jiunc(胡举军) [1/1]
  Hu, Jiuan-Wen [1/1]
  Hu, Kai-Chieh [1/1]
  Hu, Ling-Wei [1/1]
  Hu, Miao-Lin [7/7]
  Hu, Ming-Kuan [1/1]
  Hu, Suh-Woan [1/1]
  Hu, Te-Yu [1/1]
  Hu, Wei-Syun [1/1]
  Hu, Ya-Han [2/2]
  Hu, Yi-Chun [2/2]
  Hu, Zhi-rong [1/1]
  Hua-An Lin (林花安) [1/1]
  Hua, C. -H. [1/1]
  Hua, Cyue-Huei [7/7]
  Hua Fang [1/1]
  Hua-Lin Wu [5/5]
  Hua-Lin Wu(吳華林) [2/2]
  Hua-Ling Wu [1/1]
  Huai-Te Chen [1/1]
  Huan, Jee-Fu [1/1]
  Huan, Jing-Liang [1/1]
  显示项目2276-2300 / 14339. (共574页)
  << < 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈