Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17482/19768 (88%)
造访人次 : 6331082      在线人数 : 287
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1701-1725 / 15418. (共617页)
  << < 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chun-Chih Wang [1/1]
  Chun-Ching Lin [1/1]
  Chun-Ching Lin(林俊清) [3/3]
  Chun-Chung Chenb [1/1]
  Chun-Feng Hsiao [1/1]
  Chun-Hao Wu [1/1]
  Chun-Hian Lee(李俊賢) [1/1]
  Chun-Hsiang Wang [1/1]
  Chun-Hsiung Kuei [3/3]
  Chun-Hsiung Lan [2/2]
  Chun-Huang Liang [1/2]
  Chun-Huei Liao [3/3]
  Chun-Hung Chung [1/1]
  Chun-hung Shih [1/1]
  Chun-Ju Huang [1/1]
  Chun-Jung Chen [1/1]
  Chun-Jung Kuo [2/2]
  Chun-Jung Kuo(郭俊榕) [1/1]
  Chun-Kai Huang [2/2]
  Chun, Li-Chin [2/2]
  Chun-Li Wang(王群力) [1/1]
  Chun-Liang Chen (陳俊良) [1/1]
  Chun-mei Chiu [1/1]
  Chun-Ming Kang [1/1]
  Chun-Ming Liu [1/1]
  显示项目1701-1725 / 15418. (共617页)
  << < 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈