Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 16714/19009 (88%)
造访人次 : 5713183      在线人数 : 135
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1701-1725 / 14339. (共574页)
  << < 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Fan, Xian-yuan [1/1]
  Fan-Yu Lian [1/1]
  Fang, Chia-Lang [1/1]
  Fang, Jia-You [1/1]
  Fang, Shih-Ching [1/1]
  Fang, Shih-Yuan [1/1]
  Fang, Chia-Lang [7/7]
  Fang-Chin Kan [1/1]
  Fang, Guor-Cheng [1/1]
  Fang, Hsin-Yi [2/2]
  Fang-I Liu [1/1]
  Fang-Iy Wu [1/1]
  Fang, Ja-Der (方嘉德) [1/1]
  Fang, Jia-You [9/9]
  Fang, Jung-Hua [3/3]
  Fang-Ming Sun [1/3]
  Fang-Rong Chang [4/4]
  Fang-Rong Chang (張芳榮) [1/1]
  Fang, Shih-Yuan [1/1]
  Fang, Shing-Shyong [1/1]
  Fang-tzu Lee [1/1]
  Fang, Wai-Chi [1/1]
  Fang, Wen-Hung [1/1]
  Fang YH [0/1]
  Fang-Zin Li [3/3]
  显示项目1701-1725 / 14339. (共574页)
  << < 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈