Chia Nan University of Pharmacy & Science Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 17439/19733 (88%)
造访人次 : 6272995      在线人数 : 689
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1676-1700 / 15285. (共612页)
  << < 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chuang, Ming-Tsung [1/1]
  Chuang, Ming-Tung [1/1]
  Chuang, Pei-Yun [1/1]
  Chuang, Po-Jen [1/1]
  Chuang, Po-Jung [1/1]
  Chuang, Shih-Shing [1/1]
  Chuang, Shuang-Shii [1/1]
  Chuang, T. J. [1/1]
  Chuang, Tsung-Yen [1/1]
  Chuang, Wan-Long [4/4]
  Chuang, Ya-Ju [1/1]
  Chuang, Yao Chi [3/3]
  Chuang, Yin-Ching [42/42]
  Chuang, Yu-Chung [1/1]
  Chueh, Miao-Ju [1/1]
  Chueh, Pei-Ju [1/1]
  CHui-Hsuan hand(張僡玹) [1/1]
  Chun-Chao Tso [1/1]
  Chun Chen [1/1]
  Chun-Chen Liao (廖俊臣) [1/1]
  Chun-Cheng Lin [1/1]
  Chun-chi Wang [1/1]
  Chun-chia Chen [1/1]
  Chun-Chiao Chiu(邱純嬌) [1/1]
  Chun-chieh Liu [1/1]
  显示项目1676-1700 / 15285. (共612页)
  << < 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈